Stobrawskie Centrum Medyczne w KupStobrawskie Centrum Medyczne w KupUniwersytecki Szpital Kliniczny w OpoluWojewódzki Szpital Specjalistyczny
Jednostka Samorzadu

Jest gazetka, zobacz teraz, wakacje tuż tuż

Co robimy

PRZEZ TERAPIĘ I NAUKĘ DO ZDROWIA

PRIORYTETY NASZYCH DZIAŁAŃ:

• Zapewnienie uczniom ciągłości nauki i dostosowanie wymagań programowych do aktualnego poziomu zdolności wysiłkowych i psychofizycznych uczniów

• Realizowanie programu nauczania właściwego dla szkoły macierzystej ucznia. Wyrównywanie szans edukacyjnych

• Organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym

• Odwrócenie uwagi dziecka od przykrych przeżyć związanych z chorobą i pobytem w szpitalu

• Wspomaganie procesu leczenia oraz ułatwianie uczniom procesu adaptacji do środowiska szpitalnego, a także do jego readaptacji po powrocie do domu i szkoły macierzystej

• Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów

Zespół Placówek Specjalnych przy zoz w Opolu obejmuje opieką dydaktyczno - wychowawczą i terapeutyczną dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej hospitalizowanych w podmiotach leczniczych. Dokładamy wszelkich starań, aby za pomocą specjalnych metod umożliwić naszym podopiecznym wszechstronny rozwój. Nasz wychowanek zostaje wyposażony w wiedzę umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Naszym celem jest stworzenie warunków wspomagających proces leczenia i rewalidacji.

W skład Zespołu wchodzą szkoły przy następujących zakładach opieki zdrowotnej:

·   Uniwersytecki Szpital Kliniczny - Al. W. Witosa 26

·   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - ul. Wodociągowa 4

·   Stobrawskie Centrum Medyczne w Kup - ul. Karola Miarki 6
 

Organizujemy proces dydaktyczno - wychowawczy dla dzieci:

·   przewlekle chorych

·   niepełnosprawnych ruchowo

·   niedostosowanych społecznie

·   zagrożonych uzależnieniami

·   z zaburzeniami zachowań

Naszym celem jest:

 • osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod
 • sprawowanie opieki nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • wspomaganie procesu leczenia szpitalnego w sposób dostępny nauczycielom i wychowawcom, zgodnie z aktualnymi metodami pracy, pedagogiki leczniczej i rewalidacji
 • sprawowanie opieki pedagogicznej nad dziećmi przebywającymi na leczeniu szpitalnym z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości psychofizycznych w: przedszkolu, szkole podstawowej, grupie wychowawczej, zespole pozalekcyjnych zajęć wychowawczych:
 • zapewnienie ciągłości uczenia się, zapobieganie powstawaniu zaległości w nauce
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, niwelowanie lęków i fobii szkolnych
 • zmniejszanie stresu jaki powoduje choroba i izolacja od środowiska
 • budzenie szacunku do życia człowieka, kultury i piękna jako wartości nadrzędnych
 • szerzenie wiedzy o wartości zdrowia fizycznego i psychicznego
 • kształtowanie nawyków higieny, oddziaływanie prozdrowotne i proekologiczne
 • rozwijanie zainteresowań uczniów z zastosowaniem aktualnych metod pracy,
 • pedagogiki leczniczej i rewalidacji.

 

Data
23 czerwca
niedziela
Kalendarz